ملتقى وطني حول الأدب الجزائري في المهجر
ملتقى وطني حول الأدب الجزائري في المهجر
Session de formation intensive en langue Espagnole
Session de formation intensive en langue Espagnole
 Mobilité Etranger icon1

Save

Save

Save

Save

Vous êtes ici : AccueilContacts
Nom Fonction Téléphone Fax
Résidence universitaire d'el-hadaiek1 Résidence universitaire d'el-hadaiek1 +213.038.70.20.61 +213.038.70.20.61
Résidence universitaire d'el-hadaiek 2 Résidence universitaire d'el-hadaiek 2 +213.030.92.30.51 +213.030.92.30.51
Résidence universitaire de azzaba Résidence universitaire de azzaba +213.038.77.54.42 +213.038.77.54.42
Direction des oeuvres universitaires Direction des oeuvres universitaires +213.038.70.17.03 +213.038.70.16.59
Dr.AMMOUCHI Nessrine Doyenne de la faculté de technologie +213 38 72 31 29 +213 38 72 31 29
Dr.OUMEIRI Djamel Doyen de la faculté des sciences +213 038 72 31 11 +213 038 72 31 11
Dr.BOUSSELSSAL Noureddine Doyen de la faculté des droit et sciences politiques +213 038.70.54.87 +213 038.70.26.63
Dr.MECHEHOUD Omar Doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion(INT) +213 30 92 23 54 +213 30 92 23 54
DR.BENZERROUK Djamel Doyen de la faculté des sciences sociales et sciences humaines +213 038 70 59 51 +213 038 70 59 51
Dr.BOUBAOU Boudjemaa Doyen de la faculté des lettres et langues +213 038 72 31 81 +213 038 23 92 78

Demande de Carte Professionnelle(Enseignants)